Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: myeurolifeportal – κέρδισε ένα tablet

 

1.Αντικείμενο του Διαγωισμού:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Eurolife Ltd », η οποία εδρεύει επί της οδού Έβρου 4
Στρόβολος 2003, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Partners» και διακριτικό τίτλο «Partners», η οποία εδρεύει επί της οδού Κωστάκη Παντελίδη 6 στη Λευκωσία (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία "myeurolife portal – κέρδισε ένα tablet!" (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του λογαριασμού που διατηρεί η Διοργανώτρια στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com» (εφεξής καλούμενη το «Facebook»), υπό τη διεύθυνση https://www.facebook.com/EurolifeCy  (εφεξής καλουμένη η «Ιστοσελίδα»).

2.Δώρο Διαγωνισμού:

 Ένα tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 Wi-Fi SM-X200 (εφεξής το «Δώρο»).

3.Δικαίωμα Συμμετοχής:

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες») και οι οποίοι έχουν ανοίξει και διατηρούν ενεργό λογαριασμό («account») στο Facebook.  

4.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

5.Διάρκεια Διαγωνισμού:

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 3 Ιουλίου 2023, ώρα 9:00π.μ., έως και τις 16 Ιουλίου 2023, ώρα 11:59μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

6.Τρόπος Συμμετοχής:

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

(α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή, μέσω του προσωπικού του account στο Facebook, ή βλέπει τη σχετική ανάρτηση στην αρχική σελίδα του κοινωνικού δικτύου Facebook.

(β) Βλέπει το ειδικό wall post του Διαγωνισμού, που βρίσκεται στο Timeline της Ιστοσελίδας.

(γ) Κάνει εγγραφή στο myeurolife portal.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και με την επιφύλαξη του όρου 14 του παρόντος, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στον Διαγωνισμό.  

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής.

7.Ανάδειξη Νικητή Διαγωνισμού:

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ., θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή του Διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής (στην οδό Κωστάκη Παντελίδη 6 στη Λευκωσία), παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής (εφεξής ο «Νικητής») και δύο (2) επιλαχόντες νικητές, (εφεξής καλούμενοι οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας, είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, είτε σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του.

Η ανάδειξη του Νικητή και των Αναπληρωματικών θα διενεργηθεί από το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

i. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6  ανωτέρω,

ii. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

iii. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, και

iv. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός της Διάρκειας, όπως ορίζεται στον όρο 6 ανωτέρω.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση του Δώρου.

Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης, με σχόλιο κάτω από το wall post του Διαγωνισμού που θα ανακοινώνει το όνομα του χρήστη με το οποίο συμμετείχε στον Διαγωνισμό. Ο Νικητής, προκειμένου να κατοχυρώσει το Δώρο του, θα πρέπει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του σχολίου, να αποστείλει στη Διοργανώτρια απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη σελίδα του διοργανωτή στο Facebook και να δηλώνει Όνομα, Επώνυμο και Τηλέφωνο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που παρέλθει η πιο πάνω προθεσμία, θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας (5) ημερών να αποστείλει απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη σελίδα του διοργανωτή στο Facebook δηλώνοντας Όνομα, Επώνυμο και Τηλέφωνο Επικοινωνίας. Το Δώρο θα παραδοθεί στον Νικητή ή τον Αναπληρωματικό από τα γραφεία της Διοργανώτριας.  Ο Νικητής ή ο Αναπληρωματικός για να παραλάβει το Δώρο του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και να συμπληρώσει και να υπογράψει το ειδικό έντυπο παραλαβής Δώρου.

9. Σε περίπτωση που παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες, το δικαίωμα για παραλαβή του δώρου παύει να ισχύει και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

10. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν την ως άνω ειδοποίηση στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Facebook ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος, λόγω μη ανάγνωσης αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

11. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι  συγκεκριμένο,  δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, της διάρκειάς του, της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης καθώς και της ματαίωσής του. Οι προαναφερόμενες μεταβολές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας.

13. Τα σχόλια τα οποία θα αναρτούν στην Ιστοσελίδα οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενο «Υλικό»), πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων (απαγορεύεται κάθε ακατάλληλο περιεχόμενο όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή περιεχόμενο το οποίο η Διοργανώτρια κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι είναι αντίθετο με το περιεχόμενο του Διαγωνισμού) (εφεξής καλούμενο το «Ακατάλληλο Περιεχόμενο»). Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει υλικό το οποίο θεωρεί διαφημιστικό για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτου, όπως επίσης και υλικό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι απαξιώνει τη Διοργανώτρια και τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει.

Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eurolife.bankofcyprus.com προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

14. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την κυπριακή νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους της.

15. Προσωπικά Δεδομένα:

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Eurolife Ltd.

Ο Διοργανωτής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι διαγωνιζόμενοι, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εφαρμοστέα κυπριακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

16.Σκοποί και βάση επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζόμενων γίνεται από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Διοργανωτή ή και της Διαφημιστικής.

Τα δεδομένα αυτά παρέχονται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση σε περίπτωση νίκης και κατ’ επέκταση απόδοσης του δώρου.

Επιπλέον, σε περίπτωση νίκης, ο χρήστης καλείται να προσκομίσει την ταυτότητά του και να αποδεχθεί το δώρο, προκειμένου να το παραλάβει.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νόμου  και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι Συμμετέχοντες δίνουν στη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική το δικαίωμα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από το υλικό της συμμετοχής τους, με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο.

17. Περαιτέρω, στα πλαίσια του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και η Διαφημιστική ως Εκτελούσα την επεξεργασία κατά την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων θα τηρήσουν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και Νικητών που αναφέρονται ανωτέρω (Facebook profile name Συμμετεχόντων), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας σε σχέση με τον Διαγωνισμό με κάθε τρόπο ή/και μέσο.

18. Κάθε Συμμετέχων  ή/και Νικητής έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στην οδό Έβρου 4
Στρoόβολος, 2003 Λευκωσία, Κύπρος, είτε να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eurolife.bankofcyprus.com ή / και στο dpo@eurolife.bankofcyprus.com.

Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, commissioner@dataprotection.gov.cy , τηλ 22818456.

19. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με το Facebook και το τελευταίο ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.

20. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας της Eurolife στο Facebook, και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook.

21. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Κύπρου.

22. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω της Ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή.