Κάθε ασφαλιστική εταιρεία που επιδιώκει τη σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο τις συγκεκριμένες από το Νόμο πληροφορίες, πριν από τη σύναψη της Σύμβασης.