Σε ποιους απευθύνεται;

Εάν προσδοκείτε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση σε ένα μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και αναλαμβάνετε σχετικό χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο το Εισοδηματικό Ταμείο είναι στα μέτρα σας.
Βρείτε πιο ταμείο σας αντιπροσωπεύει

 Eπενδυτική πολιτική

Διασπορά επενδύσεων και συνετή διαχείριση κινδύνου αποτελούν την πάγια επενδυτική μας πολιτική. Αναλυτκά το ταμείο έχει την ακόλουθη δομή:

Διασπορά Ποσοστό
Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος

50-100%

Ακίνητη περιουσία

  0-15%

Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού   0-20%
Διαθέσιμα και καταθέσεις προθεσμίας   0-20%
Δάνεια   0-10%

Διαχείριση

 • H ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω μεγάλης διασποράς επενδύσεων, σε εκδότες υψηλού δείκτη φερεγγυότητας.
 • Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούμε το δικαίωμα να αυξάνουμε βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Λεπτομέρειες Ταμείου

 • Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης Εσωτερικού Ταμείου: 0,90%
 • Ημερομηνία Έναρξης: 31/10/2002
 • Διαχειριστής Ταμείου: EuroLife Ltd
 • Σύμβουλοι Eπενδύσεων: CISCO, UBS, JPMorgan, Goldman Sachs, PIMCO

 Επενδυτικοί στόχοι

Το Εισοδηματικό ταμείο στοχεύει να σας προσφέρει μεσο-μακροπρόθεσμα σταθερή και ικανοποιητική ανάπτυξη της αξίας του ταμείου, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα, προϊόντα σταθερού και κυμαινόμενου εισοδήματος καθώς επίσης και σε επενδύσεις που προσφέρουν μακροπρόθεσμα δυνατότητες αύξησης κεφαλαίου

 

Κατανομή Χαρτοφυλακίου 03/2024

Εισοδηματικό Ταμείο Αποδόσεις

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 0,66%

  Μέση ετήσια απόδοση: 0,33%

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 3,08%

  Μέση ετήσια απόδοση: 0,61%

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 14,68%

  Μέση ετήσια απόδοση: 1,38%