Τι εννοούμε επενδυτικό ταμείο;

Τα επενδυτικά προγράμματα που προσφέρει η EuroLife είναι συνδεδεμένα με επενδυτικά ταμεία μεσομακροπρόσθεσμου χαρακτήρα. Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν ασφαλιστική προστασία με επένδυση και επιτρέπουν την τοποθέτηση και επένδυση των ασφαλίστρων σας ώστε να αυξάνεται το αρχικό σας κεφάλαιο.  Η διαχείριση των επενδυτικών ταμείων διαμορφώνεται ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα και τις προοπτικές της αγοράς. Με την τεχνογνωσία, σοβαρότητα και φερεγγυότητά μας, στοχεύουμε σε μια ικανοποιητική απόδοση με σχετικά χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο για τη δική σας οικονομική ασφάλεια. Μπορείτε να επιλέξετε το ταμείο που σας ταιριάζει ανάλογα με τον βαθμό επενδυτικού κινδύνου που επιθυμείτε. Για να δείτε ποιο επενδυτικό προφίλ σας ταιριάζει πατήστε εδώ

Μπορώ να αλλάξω επενδυτικό ταμείο;

Μπορείτε να αλλάξετε τον επιμερισμό των μελλοντικών σας ασφαλίστρων στα επενδυτικά ταμεία, σύμφωνα με τους κανονισμούς μας. Η ημερομηνία ισχύος της αλλαγής είναι η ημερομηνία πληρωμής του ασφαλίστρου που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία παραλάβαμε την αίτησή σας για αλλαγή  επιμερισμού του ασφαλίστρου. 

Τι σημαίνει «αξία εξαγοράς» της σύμβασής μου;

Η αξία εξαγοράς είναι η αξία των μονάδων επένδυσης που πιστώνονται στη σύμβασή σας, που υπολογίζεται με βάση την Τιμή Εξαργύρωσης. Η Τιμή Εξαργύρωσης εκτιμάται από το Ταμείο μετά την παραλαβή της αίτησης για εξαγορά στα γραφεία μας.  Από την αξία εξαγοράς αφαιρούνται οφειλές του Ιδιοκτήτη προς την εταιρεία μας που σχετίζονται άμεσα με τη σύμβαση.

Τι είναι η «σύμβαση ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών»;

Η σύμβασή σας μπορεί να μετατραπεί σε «Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών», όταν υπάρχει ικανοποιητική Αξία Εξαγοράς, η οποία δεν είναι μικρότερη από το καθορισμένο ελάχιστο ποσό. Σε περίπτωση που κάνετε αυτή την επιλογή:

  1. Τερματίζεται η υποχρέωση πληρωμής άλλων ασφαλίστρων.
  2. Το ασφαλισμένο ποσό παραμένει αναλλοίωτο, εκτός αν ο Ιδιοκτήτης με γραπτή αίτησή του ζητήσει τη μείωσή του.
  3. Τερματίζονται πρόσθετα ωφελήματα, αν υπάρχουν.
  4. Παύουν να ισχύουν οι ακόλουθες επιλογές για μετατροπή της σύμβασή σας: Πληθωριστική αναπροσαρμογή, τροποποίηση ασφαλίστρου, επιπρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο, ανάληψη, προσθήκη και αφαίρεση πρόσθετων ωφελημάτων και αλλαγή του επιμερισμού του επενδυόμενου μέρους του ασφαλίστρου.
  5. Οι χρεώσεις συνεχίζουν να υφίστανται για το Ωφέλημα Θανάτου και για τα έξοδα διαχείρισης.

Σε οποιαδήποτε ημερομηνία χρέωσης, ενόσω η σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών, αν οι συνολικές χρεώσεις είναι μεγαλύτερες από την Αξία Εξαγοράς, τότε η Σύμβαση τερματίζεται χωρίς οποιαδήποτε αξία

Μπορώ να εκχωρήσω οποιαδήποτε ασφαλιστική σύμβαση σε μια τράπεζα για σκοπούς εξασφάλισης δανείου;

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, που γίνεται  αποδεκτό ως πρόσθετη εξασφάλιση από μια τράπεζα και γι’ αυτό τον λόγο γίνεται αποδεκτή η εκχώρησή της. 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλιστική σας σύμβαση;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλιστική σας σύμβαση

Δυσκολεύεστε με την ασφαλιστική ορολογία;

Εξοικειωθείτε με τις κυριότερες ασφαλιστικές έννοιες σε αλφαβητική σειρά.