Συντηρητικό ταμείο

Ταμείο Πολύ Χαμηλού Επενδυτικού Κινδύνου

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών

Δήλωση βιωσιμότητας και αειφορίας

Σενάρια Επίδοσης

 Σε ποιους απευθύνεται

Εάν προσδοκείτε απόδοση σε ένα μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και αναλαμβάνετε πολύ χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο το Συντηρητικό Ταμείο είναι η επιλογή σας.
Βρείτε πιο ταμείο σας αντιπροσωπεύει

 Επενδυτική Πολιτική

Διασπορά επενδύσεων και συνετή διαχείριση κινδύνου αποτελούν την πάγια επενδυτική μας πολιτική. Αναλυτκά το ταμείο έχει την ακόλουθη δομή:

 

Διασπορά Ποσοστό

Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος μικρής διάρκειας

  0-75%

Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος μεσαίας διάρκειας

  0-25%

Μετρητά και ισοδύναμα

  0-100%

Διαχείριση

 •  H ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω μεγάλης διασποράς επενδύσεων, σε εκδότες υψηλού δείκτη φερεγγυότητας.
 • Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούμε το δικαίωμα να αυξάνουμε βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Λεπτομέρειες του ταμείου

 • Εσωτερικό Ταμείο
 • Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: 0,80%
 • Ημερομηνία Έναρξης: 13/11/2014
 • Διαχειριστής Ταμείου: EuroLife Ltd
 • Σύμβουλοι Eπενδύσεων: CISCO, UBS, JPMorgan, Goldman Sachs, PIMCO

 Επενδυτικοί στόχοι

Το Συντηρητικό ταμείο στοχεύει να σας προσφέρει μέσο-πρόθεσμα τη διαφύλαξη  της αξίας του Ταμείου με ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας του. Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Ταμείο  επενδύει κυρίως σε ομόλογα και άλλες αξίες σταθερού εισοδήματος, ψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και βραχύ - μεσοπρόθεσμης διάρκειας καθώς επίσης και στις αγορές διαθεσίμων

Κατανομή Χαρτοφυλακίου 03/2024

Αποδόσεις

Οι αποδόσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ταμείου κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου που έχει επιλεγεί, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ενδιάμεσες διακυμάνσεις των τιμών

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 1,67%

  Μέση ετήσια απόδοση: 0,84%

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: -1,52%

  Μέση ετήσια απόδοση: -0,31%

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: Δ/Υ

  Μέση ετήσια απόδοση: Δ/Υ