Επαγγελματικές συνταξιοδοτικές λύσεις για τον εργοδότη

 

1.      Γιατί χρειάζεστε ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης για τους εργαζομένους σας;

Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης για τους εργαζομένους εξασφαλίζει τις συνταξιοδοτικές ανάγκες των εργαζομένων σας και τους βοηθά να αποταμιεύσουν για ένα καλύτερο εισόδημα στη συνταξιοδότησή τους. Επίσης, δημιουργεί αίσθημα ευθύνης και ενδιαφέροντος για τους εργαζομένους σας.

 

2.      Πώς λειτουργεί ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης:

Ο εργαζόμενος έχει τον δικό του λογαριασμό συντάξεων στον οποίο συνεισφέρει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Το κάθε μέλος επενδύει ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ. Στην αφυπηρέτηση του εργαζόμενου, οι εξοικονομήσεις διασφαλίζουν ένα συνταξιοδοτικό εισόδημα.

 

3.      Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Σχεδίου;

  • Ευελιξία στον Σχεδιασμό

Μπορείτε να ορίσετε τα δικά σας κριτήρια για την ένταξη των εργαζομένων σας  στο Σχέδιο. Εσείς καθορίζετε και το ύψος εισφορών σας.

Ευελιξία στις εισφορές: Το κάθε μέλος επιλέγει το ποσό της εισφοράς του, το αυξάνει ή το μειώνει. Ο εργοδότης μπορεί να μην συνεισφέρει στο ταμείο, και να το προσφέρει εθελοντικά στο προσωπικό του.

Ευελιξία στη μεταφορά από άλλο Συνταξιοδοτικό Παροχέα: Ο εργαζόμενος μπορεί να μεταφέρει συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις από άλλο σχέδιο ή φορέα, χωρίς επιβάρυνση. 

Ευελιξία στις επενδύσεις: Το κάθε μέλος μπορεί να επιλέξει τις επενδύσεις του σύμφωνα με το προσωπικό επενδυτικό του προφίλ και ορίζοντα. Ο εργοδότης συνεισφέρει το ίδιο ή διαφορετικά με το μέλος.

  • Ευελιξία στην Πληρωμή

Ευελιξία  στον τρόπο πληρωμής κατά την αφυπηρέτηση: Οι εξοικονομήσεις στον λογαριασμό του μέλους στην αφυπηρέτηση χρησιμοποιούνται ως εισόδημα. Το μέλος έχει την επιλογή του τρόπου πληρωμής των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων, αφορολόγητα μεταξύ ενός εφάπαξ ποσού, ανάληψης σε τακτά χρονικά περιθώρια και μεταφοράς τους σε άλλο παρόμοιο σχέδιο.

Ευελιξία  στην πληρωμή ωφελημάτων σε περίπτωση αποχώρησης: Όταν το μέλος αποχωρήσει πρόωρα από το Σχέδιο έχει τη δυνατότητα να εισπράξει αμέσως τα ωφελήματά του ή να τα μεταφέρει σε άλλο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων, ή σε προσωπικό επενδυτικό σχέδιο.

Ευελιξία σε διευκολύνσεις: Το Σχέδιο παρέχει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, διευκολύνσεις στο μέλος του με εξαργύρωση μονάδων από τον λογαριασμό του.

  • Φορολογικά Κίνητρα

Φοροαπαλλαγή στο ποσό συνεισφοράς του εργοδότη: Οι εισφορές του εργοδότη στο Σχέδιο εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι 10% των αποδοχών του εργαζομένου.

Φοροαπαλλαγή στο ποσό συνεισφοράς του εργαζομένου: Όταν το μέλος καταβάλλει δικές του εισφορές στο Σχέδιο, το ποσό των εισφορών αφαιρείται από το εισόδημά του για σκοπούς υπολογισμού του φόρου. Έτσι, πληρώνει μόνο φόρο εισοδήματος στο υπόλοιπο εισόδημά του. Αποταμιεύει για τη συνταξιοδότησή του, μειώνοντας ταυτόχρονα το φορολογικό του κόστος. Η υφιστάμενη νομοθεσία περιορίζει το ποσό που κάθε μέλος μπορεί να συμβάλει στο Σχέδιο κάθε χρόνο και το οποίο λαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις.  Το ποσό αυτό ανέρχεται στο 10% των ετήσιων εισοδημάτων του εργαζομένου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική διάταξη για περιορισμό στο 1/6 του εισοδήματος. Το μέλος μπορεί να καταβάλει μεγαλύτερο ποσό, όμως οι συνεισφορές  πέραν του 10% φορολογούνται με φόρο εισοδήματος.

Φορολογικές εκπτώσεις στις επενδύσεις: Το Σχέδιο έχει τη δυνατότητα για φορολογικές εκπτώσεις στις επενδύσεις. Τα πρόσθετα εισοδήματα που κερδίζει το Σχέδιο από τις επενδύσεις πιστώνονται στον λογαριασμό του μέλους μέχρι την αφυπηρέτησή του.

  • Υπεύθυνη Διαχείριση

Η EuroLife, ως διαχειριστής επενδύσεων, αναπτύσσει διαχρονικά μία επιτυχημένη επενδυτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στους πιο κάτω άξονες:

Ευρεία διασπορά: Βέλτιστη διασπορά ανά επενδυτική κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και κλάδο.

Επενδυτικές κινήσεις: Επενδύσεις με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα και βάσει θεμελιώδους ανάλυσης.

Επενδυτικοί κίνδυνοι: Παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών κινδύνων σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές (π.χ. Value at Risk Scenario Analysis).

Επενδυτικές διαδικασίες: Αυστηρές εσωτερικές επενδυτικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία του Τμήματος Επενδύσεων.

Ρευστότητα: Διατήρηση σημαντικής ρευστότητας σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Διατήρηση του μεγαλύτερου μέρους των υπό διαχείριση κεφαλαίων των Επενδυτικών Ταμείων σε άμεσα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις.

Εξωτερικοί σύμβουλοι/διαχειριστές επενδύσεων: Χρήση εξωτερικών συμβούλων και διαχειριστών διεθνούς εμβέλειας όπως:UBS, JPMorgan, PIMCO, Blackrock, Goldman Sachs, State Street, BOCAM, Amundi, BNP Paribas.

 

4.      Ποιο είναι το κόστος του Σχεδίου;

Η χρέωση σύστασης του Σχεδίου είναι ένα σταθερό εφάπαξ ποσό, το οποίο χρεώνεται ανά μέλος, με βάση το συνολικό αριθμό των μελών του Σχεδίου.

Η Μηνιαία χρέωση διαχείρισης και διοίκησης είναι ένα ποσοστό επί του υπολοίπου του προσωπικού λογαριασμού του κάθε μέλους. Η χρέωση διαχείρισης δεν επιβαρύνει τον εργοδότη αφού αφαιρείται απευθείας από τον λογαριασμό του μέλους.

 

5.      Γιατί να εμπιστευτείτε την EuroLife;

Η EuroLife προσφέρει ένα ολοκληρωμένο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους σας, για έναν αποτελεσματικό τρόπο αποταμίευσης για τη συνταξιοδότησή τους

Το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων EuroLife είναι μια απλή και ολοκληρωμένη λύση που εξασφαλίζει τις συνταξιοδοτικές ανάγκες των εργαζομένων. Παρέχει ευελιξία  στον καθορισμό και τροποποίηση των  χαρακτηριστικών του σχεδίου ανάλογα με τις επιθυμίες του εργοδότη και εργαζομένων. Παρέχει επενδυτικές επιλογές στους εργαζομένους σύμφωνα με τον επενδυτικό τους ορίζοντα και  το προφίλ ρίσκου.

Η EuroLife συνεργάζεται με διεθνούς εμβέλειας οίκους διαχείρισης επενδύσεων και έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία στη διαχείριση επενδύσεων με σωστή διασπορά στις επενδύσεις και διαχρονικά ελκυστικές αποδόσεις

Η EuroLife παρέχει εξειδικευμένα υποστηρικτικά εργαλεία για καλύτερο συνταξιοδοτικό προγραμματισμό και την πρόβλεψη εξέλιξης του σχεδίου και εξειδικευμένο προσωπικό για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και υποστήριξη