Eurolife: Πρωταγωνιστές στα Σχέδια Επαγγελματικών Συντάξεων

 

Η EuroLife για 30 χρόνια προσφέρει αξιόπιστες ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές λύσεις στους πελάτες της σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο. Έχοντας πάντα τον πελάτη στο επίκεντρο όλων των ενεργειών της, η EuroLife είναι σήμερα μια από τις πιο εύρωστες και φερέγγυες εταιρείες στην Κύπρο και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα με περισσότερους από 100,000 πελάτες.

Στα 30 χρόνια ζωής της η EuroLife έχει καταβάλει πάνω από €1 δισ. (σε εξαργυρώσεις, ωφελήματα, απαιτήσεις) ενώ προσφέρει πάνω από €8.5 δις καλύψεις στον κλάδο ζωής. Η EuroLife κατέχει ένα άρτια εκπαιδευμένο δίκτυο συμβούλων με απώτερο σκοπό την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. 

Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξε­ων EuroLife

Το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξε­ων EuroLife είναι αντίστοι­χο ενός Ταμείου Προνοί­ας όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση και την προστασία, αλλά με περεταίρω πλεονεκτήματα όπως  ευελι­ξία στον εργοδότη και στον εργαζόμενο να δια­μορφώσουν το Σχέδιο σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Ο κάθε εργαζόμενος διατηρεί τον δικό του Συ­νταξιοδοτικό Λογαριασμό και έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί την επενδυ­τική του επιλογή χωρίς την ανάγκη ύπαρξης δι­αχειριστικής επιτροπής και ενιαίας επενδυτικής πολιτικής.

Η EuroLife προσφέρει ευέλικτες επενδυτι­κές λύσεις για τα μέλη του Σχεδίου, μέσω Ταμείων διαφορετικού επενδυτικού προφίλ.

Η EuroLife δημιούργησε επίσης την πρωτοπόρο για τα εγχώ­ρια δεδομένα προσέγγιση: «Hands on» και «Hands Off». H «Hands on» δίνει την επιλογή ταμείου από το ίδιο το μέλος ενώ η «Hands Off» επιλογή αποτελεί ένα αυτοματοποι­ημένο σύστημα επιλογής επενδυτικού ταμείου.

Αριθμός πελατών και επενδυτικών ταμείων 

Η EuroLife διαχειρίζεται επενδυτικά ταμεία πελατών της που ξεπερνούν τα €430εκ. και εξυπηρετεί περισσότερους από 300 εταιρικούς πελάτες.

Η εταιρεία προσφέρει τέσσερα συνταξιοδοτικά ταμεία διαφορετικού επενδυτικού προφίλ. Ξεκινώντας από το Ταμείο Μετρητών με τον πιο χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο, το Εισοδηματικό ταμείο, το Μικτό ταμείο και το Δυναμικό ταμείο.

Η επιτυχημένη επενδυτική φιλοσοφία της EuroLife στηρίζεται

1. Πάνω στην ευρεία διασπορά επενδύσεων

2. Στη διατήρηση σημαντικής επενδυτικής ρευστότητας

3. Σε πολύ αυστηρές επενδυτικές διαδικασίες

4. Σε μια ισχυρή κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων που έχει δοκιμαστεί και ανταπεξέλθει σε διάφορα επενδυτικά γεγονότα του παρελθόντος.

Αποδόσεις

Το Μικτό ταμείο της εταιρείας έχει ιστορικό 30 χρόνων με μέση ετήσια απόδοση 5.8%. Το Δυναμικό, Εισοδηματικό και Εγγυημένο ταμείο έχουν ιστορικό 17 χρόνων. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία της EuroLife δημιουργήθηκαν το 2016 μετά τη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, με ακριβώς την ίδια επενδυτική πολιτική με τα ασφαλιστικά ταμεία της εταιρείας.

Η μέση απόδοση του Μικτού συνταξιοδοτικού ταμείου από το 2016 είναι 5.5% ανά έτος, του Εισοδηματικού είναι 2.4% ανά έτος ενώ του Δυναμικού είναι 8.1% ανά έτος.

Τα δεδομένα της αγοράς σήμερα

Χωρίς καμιά αμφιβολία ο αριθμός των Ταμείων Προνοίας στην Κύπρο είναι υπερβολικά μεγάλος για το μέγεθος της οικονομίας. Οι περισσότερες εταιρείες στην Κύπρο, ανεξαρτήτως μεγέθους, διατηρούν το δικό τους ταμείο προνοίας, με αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών μικρών ταμείων.

Με τα μεγέθη των ταμείων προνοίας στην Κύπρο, η δυνατότητα εφαρμογής μιας σωστής επενδυτικής πολιτικής είναι πολύ περιορισμένη και τα έξοδα είναι ψηλά. Η ένταξη τέτοιων ταμείων στο Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων EuroLife δημιουργεί μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και αποτελεσματικότητας, επιτρέποντας έτσι την προσφορά καλύτερης διαχείρισης επενδύσεων, καλύτερης εξυπηρέτησης και χαμηλότερου κόστους.

Το μέλλον του τομέα

Με τις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις στα ταμεία προνοίας, είναι φυσιολογικό να αυξηθεί η ζήτηση συνταξιοδοτικών λύσεων με σωστή διαχείριση και διακυβέρνηση. Αναμένουμε ότι τα μεγάλα ταμεία προνοίας θα αντεπεξέλθουν σε αυτές τις απαιτήσεις ενώ τα ταμεία μικρού και μεσαίου μεγέθους θα επιλέγουν άλλες πιο αποτελεσματικές λύσεις.

Επιλέγοντας τη EuroLife, η διακυβέρνηση και η ευθύνη της διαχείρι­σης ανατίθεται σε ειδικούς του κλάδου, που διαθέτουν μακροχρόνια τεχνογνω­σία, εμπειρία, εξειδίκευση και επαγγελ­ματισμό. Διαθέτουμε μια αποδεδειγμένα επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική και συνεργασίες με διεθνούς φήμης οίκους στη διαχείριση περιουσιακών στοι­χείων.