Τι είναι το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων Smart Future;

 

Το Συνταξιοδοτικό Σχέδιο Smart Future είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της ζωής των εργαζομένων στην εταιρία σας.

Απευθύνεται σε κάθε εργοδότη που θέλει να προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποταμίευσης για τους εργαζομένους του.

 

Χαρακτηριστικά Σχεδίου Επαγγελματικών Συντάξεων Smart Future

Επενδυτική Στρατηγική

 

 

Επενδυτική προσέγγιση

Hands-On

Ενεργή διαχείριση των ποσοστών επένδυσης απο το μέλος ανάμεσα σε διαφορετικά επενδυτικα ταμεία, το καθένα απο αυτά με τη δική του επενδυτική πολιτική και διαφορετικό προφίλ ρίσκου και απόδοσης.

Ενεργή Επιλογή ανάμεσα σε Επενδυτικά Ταμεία
Κατανομή Χαρτοφυλακίου
Hands-Off

Αυτοματοποιημένος προσδιορισμός των ποσοστών επένδυσης του μέλους σε επενδυτικά ταμεία προσαρμοσμένος στο δικό του προφίλ ρίσκου και απόδοσης, καθώς επίσης και των υπολειπόμενων ετών μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης του.

H καινοτόμα επιλογή Lifestyle

Πρόσθετα ωφελήματα

 

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο του Σχεδίου;

Το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων EuroLife είναι πολυεπιχειρησιακό και υπάγεται στον Κλάδο VII της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. Εποπτεύεται από τον Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών. 

Υπάρχουν πολυεπιχειρησιακά Ταμεία τα οποία υπάγονται στην Νομοθεσία Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Εποπτεύονται από τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Το Σχέδιο προσφέρεται σε συνεργασία με την BOC Asset Management (BOCAM) η οποία διαχειρίζεται τα επενδυτικά ταμεία  του Σχεδίου. Η BOCAM εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι το Σχέδιο προσφέρει αυξημένη προστασία στα Μέλη του αφού εμπίπτει κάτω από την εποπτεία δύο αυστηρών εποπτικών αρχών, του Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Δημιουργείται Καταστατικό για την Λειτουργία του Σχεδίου Επαγγελματικών Συντάξεων;

Ναι, δημιουργείται Καταστατικό Λειτουργίας σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των Εργαζομένων – Μελών της.

Το Καταστατικό δεν χρειάζεται έγκριση από τον Έφορο αφού είναι ήδη προεγκριμένο.

Ποια είναι η χρέωση για την μεταφορά υφιστάμενου λογαριασμού/ Ταμείου Προνοίας, στην EuroLife;

Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση για την μεταφορά υφιστάμενου λογαριασμού/ Ταμείου Προνοίας.

Ποιό είναι το κόστος για το κάθε Μέλος;

Κάθε Μέλος χρεώνεται ένα σταθερό μηνιαίο ποσοστό  επί της αξίας του λογαριασμού του το οποίο αφαιρείται απευθείας από το λογαριασμό του. 

 

Πως μπορεί το Μέλος να λάβει συμβουλές για θέματα επενδύσεων;

Συμβουλές για την επιλογή επενδυτικής επιλογής και Ταμείων προς τα Μέλη δίνονται μέσω του αρμόδιου Λειτουργού της EuroLife που διαχειρίζεται την λειτουργία του ταμείου Επαγγελματικής Σύνταξης της Εταιρείας. 

Το κάθε Μέλος μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο Λειτουργό της EuroLife που διαχειρίζεται το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων της Εταιρείας όσο συχνά και όποτε χρειαστεί. 

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της EuroLife, υπάρχουν υποστηρικτικά εργαλεία που βοηθούν το Μέλος στις επενδυτικές του επιλογές. Πιο κάτω παραθέτονται οι σύνδεσμοι στα εργαλεία αυτά:

 

Υποστηρικτικά εργαλεία

Για τον καλύτερο συνταξιοδοτικό προγραμματισμό των εργαζομένων και την πρόβλεψη εξέλιξης του συνταξιοδοτικού τους λογαριασμού διατίθενται τα ακόλουθα υποστηρικτικά εργαλεία:

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια;

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 80008880 ή στο 22124000 ή ηλεκτρονικά στο pensions@eurolife.bankofcyprus.com