Επιχειρηματική Ασφάλιση: Η Eurolife δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

 

Στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της σύγχρονης εποχής η υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης κινδύνων αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών. Σήμερα, οι ραγδαίες αλλαγές που βιώνουμε και η αβεβαιότητα που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνουν τις απαιτήσεις στις επιχειρήσεις που έχουν ενώπιον τους πολλαπλές και σημαντικές προκλήσεις.

Στις μέρες μας, οι απειλές που μπορεί να πλήξουν μια επιχείρηση είναι σύνθετες και δεν είναι μόνο οικονομικής φύσης. Η Eurolife έχει την τεχνογνωσία και μπορεί να εντοπίζει τους κινδύνους που απειλούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και με ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων, να αναλύει τις ανάγκες τους και να προτείνει λύσεις σε σημαντικά θέματα, όπως αυτό της επιχειρηματικής συνέχισης μέσα από ομαλή διαδοχή ή την ασφάλιση των ανθρώπων-κλειδιά της επιχείρησης.

Η Eurolife, έχοντας τις γνώσεις και τα εξειδικευμένα εργαλεία, είναι σε θέση να αναλύει σε βάθος τα δεδομένα και να αξιολογεί τις ανάγκες κάθε επιχείρησης  με το «Business Needs Tool», ένα καινοτόμο  εργαλείο ανάλυσης ασφαλίσιμων κινδύνων των επιχειρήσεων που παρουσιάζεται για πρώτη φορά, από τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας.

Το εξειδικευμένο εργαλείο έχει τη δυνατότητα να σταθμίζει τις ασφαλιστικές ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα από επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών και ερωτηματολογίων αξιολόγησης ασφαλίσιμων κινδύνων και συνυπολογίζοντας άλλους σημαντικούς δείκτες αξιολόγησης της επιχείρησης προβαίνει σε ιεράρχηση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων, αξιολογώντας παράλληλα το συνολικό προφίλ επιχειρηματικού κινδύνου ανάλογα με τα δεδομένα κάθε επιχείρησης, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο ένα σημαντικό βοήθημα για τον κάθε επιχειρηματία.

Στη διαδικασία αυτή, η πλήρως καταρτισμένη ομάδα Ασφαλιστικών Συμβούλων της Eurolife αξιολογεί τα οικονομικά δεδομένα κάθε επιχείρησης: ισολογισμό, κερδοφορία, ύψος δανεισμού, ανάλυση κύκλου εργασιών, βασικούς οικονομικούς δείκτες, εκτιμώμενη αξία επιχείρησης και προοπτικές ανάπτυξής της. Ταυτόχρονα, σταθμίζεται το νομικό πλαίσιο/εταιρικό δίκαιο και το φορολογικό πλαίσιο που διέπει εταιρείες, διευθυντές/μέτοχους/ιδιοκτήτες/κληρονόμους και τις κοινωνικές παροχές υγείας και σύνταξης.

Εξειδικευμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος της Eurolife που χρησιμοποιεί το εργαλείο, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων προς τα στελέχη της επιχείρησης, καταλήγει σε ένα σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων και στην ετοιμασία εμπεριστατωμένης μελέτης που παραδίδεται στον επιχειρηματία και αποτελεί σημαντικό εγχειρίδιο για να:

  1. Γνωρίζει την επίδραση και τις συνέπειες των κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρησή του
  2. Πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για σωστή διαχείρισή τους, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
  3. Σχεδιάσει το κατάλληλο πλάνο ασφάλισης και να προβαίνει ανά τακτά διαστήματα σε αναθεώρησή του, αναλόγως των απαιτήσεων και των νέων αναγκών που παρουσιάζονται

Η Eurolife είναι δίπλα σε κάθε ΜμΕ της Κύπρου, με στόχο να παρέχει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, την ομαλή διαδοχή και μετάβαση στη νέα γενιά. Την ίδια στιγμή, δίνει λύσεις για τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας ενέργειες που εξασφαλίζουν τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και την αύξηση της αξίας της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Eurolife, στο 80008880.